Ustawa Konstytucjyna o Koronie Królestwa Trizondalu

Trizopolis, 29.10.2018

Art. 1. Korona Królestwa Trizondalu jest dziedziczona w rodzinie Peterellich von Landsbergen. Pełen tytuł Króla brzmi – Król Trilandu, Zongyii, Dalmencji i Pięciopolski.
Art. 2. Królem Trizondalu z dniem podpisania Konstytucji Królestwa Trizondalu, której częścią jest niniejsza ustawa konstytucyjna, staje się Adam Peterelli vel Adam Simon Peterelli von Landsbergen.
Art. 3. W przypadku planowanej nieaktywności lub innej nieobecności na okres dłuższy niż jeden miesiąc, Król wyznaczana regenta.
Art. 4. Dziedziczenie Korony Królestwa Trizondalu następuje w drodze sukcesji na najstarszego (najdłużej będącego) potomka Króla Trizondalu, gdy Król abdykuje lub znika na okres dłuższy niż pięć miesięcy. W przypadku braku potomków Koronę Królestwa Trizondalu przejmuje król elekcyjny wybrany na czas nieokreślony spośród obywateli Królestwa Trizondalu, którego rodzinie przekazana zostaje Korona Królestwa Trizondalu. Elekcję organizuje Regent Królestwa Trizondalu. Organizację elekcji określa ustawa.
Art. 5. Jeżeli Król nie może panować, w przypadku zniknięcia na okres dłuższy niż jeden miesiąc lub abdykację, ustanawia się regencję. W takim wypadku za wyznaczenie regenta odpowiedzialny jest sąd lub obywatele w drodze inicjatywy publicznej, o ile aktywny Król Trizondalu nie wyznaczył regenta.
Art. 6. Poprzez zniknięcie, o którym mowa w art. 4 i art. 5 niniejszej ustawy, rozumie się brak aktywności w mikronacjach bez ogłoszenia.
Art. 7. Regentowi przysługują wszystkie prawa i obowiązki Króla.

[-] Adam Peterelli
Prezydent Trizondalu