Konstytucja

KRÓLESTWA TRIZONDALU

Trizopolis, d. 29.10.2018

Rozdział I. Przepisy ogólne

Art. 1. Królestwo Trizondalu jest niepodległym, wolnym i niepodzielnym państwem wirtualnym, stanowiącym prawną kontynuację niepodległego Królestwa Trizondalu z roku 2007 i Rzeczpospolitej Sclavinii i Trizondalu oraz Trizondalu z lat 2012-2018.
Art. 2. Królestwo Trizondalu jest monarchią konstytucyjną.
Art. 3. Królestwo Trizondalu stoi na straży najwyższych i niezbywalnych praw mieszkańców wirtualnych – prawa do życia wirtualnego i zabawy wirtualnej.

Rozdział II. Obywatele i mieszkańcy

Art. 4. Wszyscy Trizondalczycy są równi wobec prawa.
Art. 5. Każdy mieszkaniec i obywatel ma prawo do wolności słowa, wyznania i swobodnego wyrażania myśli, do zmiany swego miejsca zamieszkania bez żadnych ograniczeń, posiadania obywatelstwa wirtualnego w innych mikronacjach, sprawiedliwego procesu sądowego, dysponowania swoim wirtualnym majątkiem i jego obrony w granicach prawa i terytorium Królestwa Trizondalu. Obronę majątku rozumie się poprzez zachowanie przez mieszkańca dowodów jego posiadania oraz przedstawienie ich w razie potrzeby odtworzenia majątku.
Art. 6. Każda osoba, przebywająca na terytorium Królestwa Trizondalu, staje się mieszkańcem od czasu zameldowania się w którymkolwiek z miast Królestwa Trizondalu.
Art. 7. Obywatelstwo Królestwa Trizondalu nadaje głowa państwa w drodze postanowienia na wniosek mieszkańca, który spełnia minimalne wymogi - zamieszkuje Trizondal i jest aktywny na jego forum przez przynajmniej siedem dni. Głowa państwa może odmówić nadania obywatelstwa bez podania powodu takiej decyzji. Mieszkaniec, którego wniosek został odrzucony może zgłosić wniosek ponownie nie wcześniej niż po upływnie siedmiu dni od chwili odrzucenia
Art. 8. Król Trizondalu może nadać osobom szczególnie zasłużonym Obywatelstwo Honorowe, któremu nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani obowiązki.
Art. 9. Głowa państwa może odebrać obywatelstwo, jak i obywatelstwo honorowe, w drodze postanowienia gdy jest to potrzebne lub w przypadku zniknięcia obywatela, jego nieaktywności, zhańbienia dobrego imienia Trizondalu, służby w obcych siłach wywiadowczych oraz zrzeknięcia się obywatelstwa. Utrata obywatelstwa jest możliwa w przypadku prawomocnego orzeczenia Sądu Krajowego lub Trybunału Głównego.
Art. 10. Osoba, której obywatelstwo zostało nadane, staje się obywatelem dopiero z chwilą złożenia przysięgi w Trybunale Głównym o treści „Otrzymując obywatelstwo Trizondalu przysięgam służyć swej Ojczyźnie czynem i słowem, bronić jej granic gdy zajdzie taka potrzeba. Co czynię dobrowolnie i świadomie kładąc rękę na konstytucji Trizondalu.” Przysięgę tę należy opatrzyć datą oraz podpisem osoby składającej.
Art. 11. Wszelkie akty nadania i odebrania obywatelstwa, jak też przysięgi są wpisywane do Księgi Obywatelskiej Królestwa Trizondalu, która przechowywana jest w Trybunale Głównym.

Rozdział III. Władza królewska

Art. 12. Król, w którego rękach jest Korona Królestwa Trizondalu, jest głową państwa, symbolem jego jedności i gwarantem niepodległości. Osoba Króla jest nietykalna.
Art. 13. Król pełni funkcję władzy wykonawczej.
Art. 14. Król pełni funkcję władzy ustawodawczej - samodzielnie lub z członkami rządu przez niego powołanymi, a także poprzez Inicjatywę Publiczną.
Art. 15. Król ma prawo powołać rząd na zasadach określonych w dekrecie, którego członkowie będą wykonywać zadania przez niego powierzone.
Art. 16. Król jest przedstawicielem Królestwa Trizondalu na arenie międzymikronacyjnej i zawiera i/lub ratyfikuje umowy międzymikronacyjne.
Art. 17. Król reprezentuje wszystkie organa państwa przed obywatelami.
Art. 18. Król wypełnia kompetencje nieobsadzonych organów państwa.
Art. 19. Król ma prawo przekazać część lub całą swoją władzę ustawodawczą i wykonawczą na czas określony innej osobie.

Rozdział IV. Władza obywatelska

Art. 20. Każdy obywatel ma prawo przedstawić projektu aktu prawnego, który to akt mógłby mieć moc ustawy. Projekt przedstawiony przez obywatela na forum uzyskuje moc ustawy z chwilą podpisania go przez co najmniej 51% obywateli, w ciągu 14 kolejnych dni od chwili jego złożenia oraz podpisania przez głowę państwa. W przypadku, gdy 50% obywateli nie jest liczbą całkowitą wówczas zaokrągla się tę liczbę zgodnie z zasadami matematycznymi. Sposób takiego przyjęcia aktu prawnego nazywa się Inicjatywą Publiczną
Art. 21. W przypadku braku wymaganej liczby podpisów lub podpisu Króla Trizondalu po upływie terminu określonego w art. 17, projekt zostaje odrzucony.
Art. 22. Akt prawny przyjęty w drodze Inicjatywy Publicznej wchodzi w życie po upływie 3 dni od chwili złożenia wymaganych podpisów pod nim i zamieszczenia go w Dzienniku Praw.
Art. 23. Jeżeli w okresie 7 kolejnych dni od złożenia wniosku o uchylenie aktu prawnego, przynajmniej 60% obywateli podpisze się pod tymże wnioskiem, wówczas z 3 dniem od chwili złożenia ostatniego, wymaganego podpisu, akt prawny zostaje uchylony. W przypadku, gdy 60% obywateli nie jest liczbą całkowitą wówczas zaokrągla się tę liczbę zgodnie z zasadami matematycznymi. Taki sposób uchylenia aktu prawnego z mocą ustawy nazywa się Vetem Publicznym. W przypadku braku wymaganej liczby podpisów po upływie terminu, określonego w pierwszym zdaniu niniejszego artykułu, wniosek zostaje uznany za nieważny
Art. 24. Wniosek o uchylenie aktu prawnego złożony na forum w miejscu urzędowania władzy wykonawczej powinien zawierać nazwę aktu prawnego, odnośnik do niego w Dzienniku Praw oraz prawne uzasadnienie woli uchylenia, a także minimalną wymaganą liczbę podpisów. W przypadku braku spełnienia któregokolwiek z wymagań wniosek zostaje uznany za nieważny.
Art. 25. Król jest zobowiązany ogłosić na forum uchylenie aktu prawnego, wobec którego użyto Veta Publicznego oraz wprowadzić odpowiednie zmiany do Dziennika Praw.

Rozdział V. Źródła prawa

Art. 26. Każdy akt prawny musi znaleźć się w Dzienniku Praw, jeżeli ma być uznany za obowiązujący.
Art. 27. Dziennik Praw jest przechowywany w Trybunale Krajowym i składa się z:
(1) Księgi królewskiej – do której są wpisywane wszelkie akta wydawane przez Króla lub powołany rząd.
(2) Księgi sądowej – do której są wpisywane orzeczenia sądów oraz inne dokumenty sądowe i notarialne.
(3) Księgi obywatelskiej – o której mowa w art. 11 niniejszej Konstytucji.
(4) Księgi publicznej - do której są wpisywane ustawy przyjęte przez inicjatywę publiczną.
Art. 28. Dopuszcza się strukturalizacji i otwarcia nowych ksiąg w Dzienniku Praw na podstawie zasad przewidzianych w edykcie.
Art. 29. Źródłami prawa w Królestwie Trizondalu w kolejności od najważniejszego są – Konstytucja, Ustawy Konstytucyjne, Ustawy, Dekrety, Edykty i Postanowienia.

Rozdział VI. Sądownictwo

Art. 30. Sądy orzekają na podstawie prawa Królestwa Trizondalu, zgodnie z prawdę i w poczuciu sprawiedliwości.
Art. 31. Każdy mieszkaniec i obywatel Trizondalu ma prawo do wskazania swojego przedstawiciela przed sądem.
Art. 32. System sądowniczy w Trizondalu jest dwuinstancyjny – w pierwszej instancji orzeka we wszystkich sprawach Sąd Krajowy, w drugiej instancji (apelacji) Trybunał Główny. Trybunał Główny jest pierwszą instancją w przypadku nieaktywności Sądu Krajowego.
Art. 33. Na czele Sądu Krajowego stoi Sędzia powołany przez Króla, który przewodniczy wszystkim procesom i wydaje wyroki po przeprowadzeniu rozprawy. Sędzia nie może zostać powołany po wniesieniu wniosku o rozpoczęcie rozprawy. Sędzia jest nieusuwalny.
Art. 34. Wyroki w drugiej instancji wydaje Skład Orzekający złożony z Króla Trizondalu oraz przynajmniej jednego deputata wyłonionego do sprawy. Wyrok skazujący w drugiej instancji zapada jedynie przy jednomyślności członków Składu Orzekającego.
Art. 35. Trybunał Główny rozstrzyga sprawy karne, cywilne oraz dotyczące ważności aktów prawnych i sporów kompetencyjnych władz państwowych i samorządowych. W przypadku, gdy jedna ze stron postępowania uważa, że Sędzia może być stronniczy, wówczas Król wyznacza do sprawy jego zastępcę, który prowadzi przewód sądowy i który to stwierdza o winie lub niewinności strony. O wymiarze samej kary decyduje Sędzia.
Art. 36. Osoba pełniąca funkcję Sędziego musi być bezpartyjna i nie może być skazana wyrokiem sądu.
Art. 37. Każdemu skazanemu w pierwszej instancji przysługuje 45 dni na odwołanie się do drugiej instancji.
Art. 38. Królowi przysługuje prawo łaski w stosunku do skazanego. Król stosuje prawo łaski według własnego uznania. Przez prawo łaski rozumie się zamazanie winy skazanego i uchylenie kary nałożonej na mocy wyroku.
Art. 39. Królowi przysługuje prawo amnestii, które stosuje według własnego uznania. Przez prawo amnestii rozumie się uchylenie kary nałożonej na mocy wyroków sądowych na wyznaczoną grupę osób.
Art. 40. Nie może zostać ustanowiona kara banicji lub konfiskaty mienia. Mienie może być zajęte na rzecz skarbu państwa wyłącznie w przypadku zniknięcia lub nieaktywności dłuższej niż osiem miesięcy do dnia stwierdzenia zniknięcia lub nieaktywności. Osoba, której mienie zostało zajęte, może zwrócić się do Trybunału Głównego o odszkodowanie w ciągu pięciu miesięcy od dnia zajęcia mienia, o ile znów jest mieszkańcem. Odszkodowanie nie może przekraczać wartości 4/5 mienia sprzed zajęcia.

Rozdział VII. Terytorium

Art. 41. Terytorium Królestwa Trizondalu ogranicza się do jego stron internetowych i forum dyskusyjnego.
Art. 42. Stolicą Królestwa Trizondalu jest Królewskie Miasto Trizopolis.
Art. 42. Stolicą Królestwa Trizondalu jest Królewskie Miasto Stołeczne Merida. [Dekret Króla z d. 12.11.2020]
Art. 43. Trizondal składa się z czterech regionów:
(1) Pięciopolski, która jest spadkobiercą kultury, tradycji i historii dawnego państwa Piątej Rzeczpospolitej Polskiej.
(2) Trilandu – który jest kontynuacją i spadkobiercą tradycji, praw i historii dawnego Królestwa Archipelagu Trilandu.
(3) Zongii - jest kontynuacją tradycji dawnej Zongyjskiej Republiki Demokratycznej, a także kultury jaka obowiązywała w tamtym państwie.
(4) Dalmencji - kontynuatora i spadkobiercy wszystkich tradycji, praw i kultury wszystkich następców Królestwa Dalmencji.
Art. 44. Regiony stanowią integralną część Trizondalu.
Art. 45. Niniejsza Konstytucja oraz akty prawne wchodzą w życie na całym terytorium Trizondalu i są obowiązującymi w każdym regionie, o ile w akcie prawnym nie przewidziano inaczej.
Art. 46. Regiony Trizondalu mają równe prawa do posiadania swych Statutów zgodnych z aktami ogólnopaństwowymi, które określają kwestie administracyjne regionu. Statuty nadaje, zmienia i uchyla Król.

Rozdział VIII. Bezpieczeństwo

Art. 47. Za bezpieczeństwo wewnątrz Królestwa Trizondalu odpowiadają jego władze, w tym rząd , a przede wszystkim Król Trizondalu, który zarządza stronami i forum.
Art. 48. Za bezpieczeństwo z zewnętrz Królestwa Trizondalu odpowiada Gwardia Narodowa, której głównym zwierzchnikiem jest Król. Do Gwardii Narodowej zaciągają się mieszkańcy i obywatele Królestwa Trizondalu. Funkcjonowanie Gwardii Narodowej określa ustawa.
Art. 49. Trizondal stara się rozwiązywać wszelkie konflikty międzymikronacyjne, w których jest stroną, w sposób pokojowy.
Art. 50. Władze Centralne, czyli Król lub powołany przez niego rząd, w celu utrzymania porządku prawnego, społecznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa zastrzegają sobie wyłączne prawo do:
(1) Stanowienia aktów prawnych obowiązujących na całym terytorium Trizondalu.
(2) Prowadzenia polityki zagranicznej oraz odpowiadania za kontakty międzynarodowe z innymi państwami wirtualnymi na poziomie władz centralnych.
(3) Zabezpieczanie granic Trizondalu przed napaścią zbrojną.
(4) Wykonywania wyroków sądowych na całym terytorium Trizondalu.
(5) Stanowienia waluty, systemu gospodarczego, ilości pieniądza w obiegu.
(6) Innych czynności zastrzeżonych i uregulowanych aktami prawnymi.

Rozdział IX. Przepisy końcowe

Art. 51. Uchyla się Konstytucję Trizondalu z dnia 16.04.2012 roku.
Art. 52. Prawo międzymikronacyjne może być częścią systemu prawa Królestwa Trizondalu pod warunkiem ratyfikowania go przez Króla Trizondalu. W przypadku kolizji prawa międzymikronacyjnego z prawem lokalnym Królestwa Trizondalu przyjmuje się za ważne normy prawa Królestwa Trizondalu, gdy międzymikronacyjne nie są kodyfikowane, czyli zawarte w lokalnych aktach prawnych.
Art. 53. W skład Konstytucji wchodzą niniejsze ustawy:
(1) Ustawa Konstytucyjna o Koronie Królestwa Trizondalu z d. 29.10.2018
(2) Ustawa Konstytucyjna o symbolice państwowej z d. 29.10.2018
(3) Ustawa Konstytucyjna o ciągłości państwa z d. 29.10.2018
Art. 54. Uchwalić, zmienić lub uchylić konstytucję oraz ustawy konstytucyjne może Król Trizondalu.
Art. 55. Niniejsza konstytucja oraz ustawy konstytucyjne, przyjęte w referendum, zostają podpisane i opatrzone datą przyjęcia przez Prezydenta Trizondalu, po czym ogłoszone w Dzienniku Praw nie później niż w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku referendum.

[-] Adam Peterelli
Prezydent Trizondalu