Kodeks Karny

Trizopolis, 20 lipca 2012 r.

Art.1 [Odpowiedzialność karna]
1. Odpowiedzialności karnej za popełnione czyny podlega każdy Obywatel Trizondalu, który popełnił czyn niezgodny z prawem, a także poza granicami Trizondalu;
2. Odpowiedzialności karnej za popełnione czyny podlega każda osoba przebywająca na terytorium Trizondalu;
3. Zwolnieni od odpowiedzialności karnej na mocy i w granicach ustaw i innych aktów prawnych są:
a) odpowiedni rangą przedstawiciele dyplomatyczni;
b) odpowiedni rangą żołnierze i pracownicy cywilni sił zbrojnych;
4. Za terytorium Trizondalu rozumie się:
a) forum;
b) strony;
c) czat oraz kanał irc #trizondal;
5. Za dowody procesowe uznaje się:
a) wypowiedzi świadków;
b) zrzuty z ekranu dot. wypowiedzi na forum, stronie, czacie, kanale IRC, prywatnych wiadomościach;
c) logi z serwera, stron i forum dostarczone przez władze administrujące serwerami Trizondalu;
d) nagrania dźwiękowe i filmowe dot. sprawy;
e) wypowiedzi innych osób dotyczące sprawy.

Art.2 [Czyny zabronione]
1. Zbiorami czynów zabronionych są: akty prawne, a przede wszystkim kodeksy i ustawy;
2. Usiłowanie dokonania czynu zabronionego i poczynienie do tego przygotowań jest równe popełnieniu czynu zabronionego;
3. Czyn zabroniony zwany dalej także przestępstwem może być popełniony umyślnie lub nieumyślnie jednak jego nieumyślność nie zwalnia od odpowiedzialności karnej;
4. Osoba, która popełniła czyn zabroniony jest sprawcą;
5. Osoba, która doznała uszczerbku na skutek popełnionego przez sprawcę czynu zabronionego, lub która mogłaby doznać uszczerbku, gdyby zamierzony przez sprawcę czyn zabroniony doszedł do skutku, jest ofiarą;
6. Osoba skazana za popełnienie czynu zabronionego jest przestępcą;
7. Przez sąd rozumie się w niniejszym kodeksie właściwy organ władzy sądowniczej Trizondalu;
8. Czyn zabroniony popełniony przez sprawcę, który w uznaniu sądu ma niską lub brak jakiejkolwiek szkodliwości dla społeczeństwa i/lub ofiary, nie podlega karze.

Art. 3
1.Sąd ma prawo zastosować naturalne złagodzenie kary lub zdecydować o nienałożeniu kary na osobę, która popełnia czyn zabroniony tylko w przypadkach określonych ustawą;
2. Przez naturalne złagodzenie kary rozumie się nałożenie przez sąd na osobę, która popełniła czyn zabroniony, kary, która w uznaniu sądu będzie odpowiednia dla sprawcy, a niższa niż najniższa przewidziane ustawowo;
3. Sąd może także nałożyć karę wyższą niż przewidziana ustawowo, jednak tylko, gdy wymaga tego potrzeba wymierzenia sprawiedliwej kary dla sprawcy;
4. Sąd może zastosować naturalne złagodzenie kary lub zdecydować o nienałożeniu kary na sprawcę, gdy: a) sprawca popełniając czyn kierował się pobudkami wyższymi takimi jak dobro wspólnoty, dobro państwa;
b) ofiara sprowokowała sprawcę do popełnienia czynu zabronionego;
c) ofiara popełniła czyn zabroniony określony na mocy przepisów Trizondalu, a także państwa realnego, w którym fizycznie umieszczony jest serwer Trizondalu, zaś czyn zabroniony popełniony przez sprawcę miał za zadanie pomniejszyć konsekwencję czynu pierwszego

Art.4 [Przedawnienie przestępstw]
Przestępstwa nie ulegają przedawnieniu.

Art.5 [Wymazanie wyroku]
1. Wyrok skazujący, prawomocny ulega wymazaniu nie szybciej niż po 3 mc od zakończenia ponoszenia kary, a zgodnie z wyrokiem sądu;
2. Po terminie określonym przez sąd osoba skazana wyrokiem więcej nie musi takiego faktu zaznaczać i może czuć się osobą nieskazaną za przestępstwo;
3. Jeśli sąd nie przewidział wymazania wyroku w wyroku to wówczas uznaje się, że staje się on wymazanym po 12 mc od zakończenia ponoszenia kary. Przepis ten nie dotyczy wyroków banicji.

Art.6 [Droga procesowa]
1. Przez drogę procesową rozumie się prowadzenie rozprawy;
2. Zasady prowadzenia drogi procesowej określają ustawy i sądy;

Art.7 [Katalog Kar]
1. Kary wydaje sąd wg. szkodliwości czynu zabronionego określone jednak przez kodeks i inne akty prawne;
2. Definicja czynu zabronionego powinna zawierać ramy kar, jeśli nie zawiera wówczas sąd sam dobiera karę.
3. Katalog Kar jest zbiorem wszystkich kar uporządkowanych zgodnie z ich wagą;
4. W skład Katalogu Kar, od najcięższej do najlżejszej wchodzą::
a) banicji;
b) czasowego pozbawienia wolności;
c) odebrania obywatelstwa;
d) połączenie kilku kar;
e) czasowe ograniczenie wolności;
f) kara grzywny;
g) zadośćuczynienia;
h) pozbawienia wybranych praw obywatelskich ;
i) utrata wszelkich dóbr;
j) utrata wybranych dóbr;
j) usunięcie z urzędu, sił porządkowych, służb wojskowych;

Art.8 [Definicja kar]
1. Banicja oznacza pozbawienie możliwość osiedlenia się na terytorium Trizondalu na zawsze; Przez banicję rozumie się więc pozbawienie skazanego:
a) konta we wszystkich miejscach publicznych Trizondalu;
b) we wszystkich bankach i systemach gospodarczych należących do Trizondalu;
c) wstępu i możliwości przeglądania forum Trizondalu;
d) wstępu na uroczystości organizowane na terenie Trizondalu;
e) obywatelstwa;

2. Czasowe pozbawienie wolności trwa maksymalnie do 12 mc. W tym czasie skazany nie może wypowiadać się na terenie Trizondalu ani przeglądać forum;
3. Odebranie obywatelstwa oznacza pozbawienie go przez wyrok sądowy na okres nie dłuższy niż 120 dni;
4. Połączenie kilku kar oznacza zarządzenie kilku rodzajów kar, jednak nie mogą być sprzeczne;
5. Czasowe ograniczenie wolności trwa nie dłużej niż 12 mc i daje sądowi możliwość pozbawienia skazanego przez sąd jednej lub kilku rzeczy niżej wymienionych:
a) prawa do wypowiadania się na forum częściej niż co 3 dni;
b) pełnienia wybranych funkcji;
c) korzystania z systemu gospodarczego i banku;
d) prawa do pobierania pensji lub dotacji lub jakichkolwiek innych pieniędzy od państwa;
e) prawa do wypowiadania się na kanałach IRC wymienionych w art.1
f) prawa do wypowiadania się na forum w wymienionych działach;
6. Kara grzywny oznacza przymus zapłaty wskazanej przez sąd sumy pieniędzy na wskazane konto jeden raz lub kilkukrotnie;
7. Zadośćuczynienie oznacza naprawę szkód wyrządzonych o ile jest to możliwe. Jeśli zaś nie jest możliwe to zapłacenie za straty moralne i materialne;
8. Pozbawienie wybranych praw obywatelskich trwa maksymalnie do 12 mc i oznacza pozbawienie przez sąd jednego lub kilku praw niżej wymienionych:
a) prawa do zasiadania we władzach wykonawczych;
b) prawa do prowadzenia medium prywatnego;
c) prawa do posiadania konta w systemie bankowym lub/i gospodarczym;

9. Utrata wszelkich dóbr oznacza pozbawienie skazanego wszelkich dóbr materialnych na koncie bankowym lub/i w systemach gospodarczych do dnia wydania wyroku;
10. Utrata wybranych dóbr oznacza pozbawienie skazanego wskazanych przez sąd w wyroku dóbr materialnych na koncie bankowym i w systemach gospodarczych nabytych jednak nie później niż do dnia wydania wyroku;
11. Usunięcie z urzędu, sił porządkowych, służb porządkowych oznacza pozbawienie funkcji jednorazowo lub na okres czasu wskazany przez sąd.

Art.10 [Naruszenie ustroju]
1. Kto zmierza do naruszenia ustroju Trizondalu pozaprawnie lub popełnia jego naruszenie podlega karze z Pierwszego Katalogu Kar oraz z Innych Kar.
2. Kto zmierza do naruszenia ustroju Trizondalu pozaprawnie lub popełnia jego naruszenie po raz wtóry podlega karze albo pozbawienia wolności z pozbawieniem dóbr albo/i banicji.

Art.11 [Secesja]
1.Kto zmierza do oderwania części Królestwa Trizondalu w jakikolwiek sposób chyba, że za zgodą wyrażoną w referendum podlega karze z Pierwszego Katalogu Kar oraz Innych Kar;
2. Kto popełnia czyn ust.1 po raz kolejny podlega karze banicji;

Art.12 [Klony]
1. Kto posiada kilka kont na w systemach informatycznych Królestwa Trizondalu bez zgody i wiedzy władz Trizondalu podlega karze z Pierwszego Katalogu Kar oraz z Innych Kar;
2. Kto popełnia czyn ust.1 po raz kolejny podlega karze banicji;

Art.13 [Obraza Narodów]
1. Kto obraża różne narody i grupy etniczne Trizondalu oraz świata realnego bądź insynuuje im przestępstwa i spiski przeciwko innym grupom społecznym, które to insynuacje nie są w żaden sposób możliwe do udowodnienia podlega karze ograniczenia wolności lub/ i pozbawienia praw obywatelskich lub/ i pozbawienia obywatelstwa;
2.Kto czyni to parokrotnie podlega karze pozbawienia wolności;

Art. 14 [Zdrada stanu]
Kto układa się z przedstawicielami państw obcych dla własnych korzyści lub korzyści grup, do których przynależy podlega karze banicji;

Art.15 [Szpiegostwo]
Kto dostarcza informacje poufne przedstawicielom państw obcych podlega karze banicji;

Art. 16 [Wywieranie groźbą lub przemocą wpływu na organy władzy]
1. Kto wpływa groźbą lub przemocą na organy władzy popełnia czyn zabroniony podlegający karze Pierwszego Katalogu Kar i Kar Innych.
2. Kto czyni to parokrotnie podlega karze pozbawienia praw obywatelskich lub/i każe pozbawienia wolności lub/i ograniczenia wolności

Art. 17 [Utrudnianie pracy organom władzy]
1. Kto utrudnia pracę organom władzy popełnia czyn zabroniony podlegający karze z Drugiego Katalogu Kar lub/i Kar Innych.
2. Kto czyni to wielokrotnie podlega każe ograniczenia wolności lub pozbawienia albo banicji;

Art. 18 [Przestępstwo przeciwko samorządności]
1. Kto swoim postępowaniem utrudnia działanie i funkcjonowanie samorządów podlega karze z Pierwszego Katalogu Kar i Kar Innych;
2. Kto popełnia czyn ust.1 po raz wtóry podlega karze z Drugiego Katalogu Kar;

Art.19 [Służba w obcej armii]
1. Kto służy w obcych siłach zbrojnych podlega karze z Pierwszego Katalogu Kar;
2. Kto mimo skazania wyrokiem za czyn ten czyni to wciąż podlega banicji;


Art.20 [Przestępstwa wyborcze i demokratyczne]
1. Kto zmierza do zmiany wyników legalnych wyborów podlega karze z Pierwszego Katalogu Kar i Kar Innych;
2. Kto zmierza do przekupienia wyborców bądź uprawnionych do głosowania w organach władzy ustawodawczej lub samorządowej podlega karze ograniczenia wolności bądź jej pozbawienia;
3. Kto zmierza przy pomocy państw obcych do wygrania wyborów podlega karze pozbawienia praw obywatelskich lub/i odebrania obywatelstwa;
4. Kto przedstawia projekt aktu prawnego władzy ustawodawczej w złej wierze podlega karze pozbawienia lub ograniczenia wolności.


Art. 21[Zamach na serwery]
Kto zmierza do zaprzestania działania serwerów lub wybranych stron internetowych Trizondalu lub nie dopuszcza na kanał IRC lub/i czatu obywateli i władz państwa podlega karze pozbawienia wolności lub ograniczenia jej lub banicji.

Art.22 [Wyłudzenie pieniędzy]
Kto wyłudza pieniądze od osoby prywatnej lub państwa podlega karze z Pierwszego Katalogu Kar oraz utracie wybranych dóbr, które uzyskał z przestępstwa.

Art.23 [Kradzież]
Kto dokonuje kradzieży podlega karze utraty wszelkich dóbr oraz karze z Pierwszego Katalogu Kar;

Art.24 [Zamieszki]
Kto zmierza do wszczęcia zamieszek przeciwko porządkowi prawnemu i społecznemu podlega karze z Drugiego Katalogu Kar;

Art.25 [Podważanie wyroku]
Kto podważa wyrok sądowy pełnomocny podlega karze z Drugiego Katalogu Kar lub/i Innych Kar;

Art.26 [Wulgaryzmy]
Kto kilkukrotnie w jednej wypowiedzi użyje słowa powszechnie uznanego za wulgaryzm, a uczyni to jedynie w spokojnej dyskusji podlega karze ograniczenia wolności;

Art.27 [Nawoływanie do czynu zabronionego]
Kto publicznie nawołuje do czynu zabronionego podlega karze z Pierwszego Katalogu Kar;

Art.28 [Lincz]
1. Kto publicznie nawołuje do obrażania człowieka, grupy osób lub do jego ośmieszenia podlega karze z Pierwszego Katalogu Kar lub/i Kar Innych;
2. Kto czyni tak kilkukrotnie podlega karze pozbawienia wolności lub banicji;

Art.29 [Poświadczenie nieprawdy]
1. Kto przed sądem lub urzędem władzy publicznej poświadcza nieprawdę podlega karze ograniczenia wolności lub jej pozbawienia lub banicji;
2. Kto poświadcza nieprawdę przed sądem będąc oskarżonym nie popełnia czynu zabronionego;
3. Kto w artykule prasowym poświadcza nieprawdę podlega karze ograniczenia wolności lub/i pozbawienia praw obywatelskich i zobowiązany jest do przeprosin na łamach następnego artykułu w tym medium osoby lub grupy osób lub urzędu publicznego przeciwko, którym poświadczył nieprawdę.
4. Kto będąc urzędnikiem poświadcza nieprawdę dotyczącą jego prac, a nie jest to spowodowane tajemnicą państwową podlega karze pozbawienia wolności lub jej ograniczenia lub banicji.

Art. 30 [Przepisy przejściowe]
1. Sąd wydaje wyrok na podstawie obowiązujących przepisów;
2. W przypadku, gdyby czyn popełniony był uznany za zabroniony w ustawie w czasie jej obowiązywania, jednak proces toczyłby się już, gdy obowiązywałaby ustawa nie uznająca danego czynu za zabroniony, wówczas należy odstąpić od wydania wyroku skazującego;
3. W przypadku, gdyby za popełnienie czynu zabronionego ustawa, w której czasie obowiązywania popełniono tenże czyn, przewidywała niższy wymiar kary niż ustawa obowiązująca w trakcie procesu, wówczas należy wydać wyrok na podstawie przepisów starej ustawy.

Art. 31 [Przepisy końcowe]
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia

[-] Simon von Landsbergen
Prezydent Trizondalu