Traktat powołujący do życia Związek Polskich Państw Wirtualnych

z dn. 10 luty 2007 r.

Art. 1.
Księstwo Dalmencji, Archipelag Trilandu, oraz Zongyjska Republika Demokratyczna, czyli kraje zakładające ZPPW ogłaszają wzajemne uznanie uznanie swoich v-państw, oraz gwarantują nieagresję wobec siebie nawzajem.

Art. 2.
Księstwo Dalmencji, Archipelag Trilandu, oraz Zongyjska Republika Demokratyczna tworzą niniejszym Związek Polskich Państw Wirtualnych, który ma na celu:
a) Przeciwdziałanie agresji pomiędzy państwami członkowskimi;
b) Wzajemną pomoc w ulepszaniu swoich v-państw;
c) Wzajemne poparcie na arenie międzynarodowej;

Art. 3
Działania Związku nadzorują głowy wszystkich państw członkowskich.

Art. 4.
Wszystkie państwa członkowskie ZPPW i głowy tych państw mają równe prawa.

Art. 5.
Aby stać się członkiem ZPPW należy uzyskać poparcie większości pozostałych państw członkowskich Związku, oraz podpisać ten Traktat.

Art 6.
Aby wystąpić ze ZPPW, należy ogłosić to wszystkim innym członkom Związku.

Art. 7.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem podpisania go przez głowy państw tworzących ZPPW.

Paweł I de Warnac, Książę Dalmencji
Marcin Komosiński, Prezydent Zongyi
Krzysztov von Latoo, Król Trilandu