Traktat o przyjaźni i współpracy między Księstwem Sarmacji a Królestwem Trizondalu

podpisany w Książęcym Mieście Grodzisku dnia 26 grudnia 2011 roku

Wysokie Układające się Strony:

JEGO KSIĄŻĘCA MOŚĆ PIOTR II GRZEGORZ- Książę Sarmacji,
reprezentowany przez
Mikołaja hrabiego Wiśnickiego,
Kanclerza Sarmacji

oraz

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ TOMASZ I - Król Trizondalu,
reprezentowany przez
Jego Królewską Wysokość Marcina Sokołowicza,
Ministra Spraw Zagranicznych

zawierają niniejszy traktat:
Artykuł I
Podwójne obywatelstwo
1. Posiadanie obywatelstwa sarmackiego lub sprawowanie funkcji publicznej w Księstwie Sarmacji, albo obywatelstwa trizondalskiego lub sprawowanie funkcji publicznej w Królestwie Trizondalu, nie stanowią przeszkody uniemożliwiającej uzyskanie obywatelstwa odpowiednio trizondalskiego lub sarmackiego.

2. Obywatel sarmacki lub trizondalski nie mogą zostać pozbawieni obywatelstwa wyłącznie z powodu posiadania obywatelstwa odpowiednio trizondalskiego lub sarmackiego albo sprawowania funkcji publicznej w odpowiednio Królestwie Trizondalu lub Księstwie Sarmacji.


Artykuł II
Równouprawnienie obywateli i osób prawnych
1. Obywatele sarmaccy oraz sarmackie osoby prawne w Królestwie Trizondalu, oraz obywatele trizondalscy oraz trizondalskie osoby prawne w Księstwie Sarmacji, mają równe prawa z obywatelami oraz osobami prawnymi odpowiednio trizondalskimi lub sarmackimi, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepisy prawa Księstwa Sarmacji i Królestwa Trizondalu mogą oznaczać przypadki praw o charakterze politycznym, w których prawa te przysługują osobom posiadającym obywatelstwo odpowiednio sarmackie lub trizondalskie, z zastrzeżeniem, iż nie mogą stanowić przeszkody w korzystaniu z tych praw:
2.1. jednoczesne posiadanie obywatelstwa sarmackiego i trizondalskiego,
2.2. sprawowanie funkcji publicznej w odpowiednio Królestwie Trizondalu lub Księstwie Sarmacji.


Artykuł III
Klauzula wyjątkowa
Księstwo Sarmacji, względem obywatela trizondalskiego lub trizondalskiej osoby prawnej będzie mogło, a Królestwo Trizondalu względem obywatela sarmackiego lub sarmackiej osoby prawnej, z powołaniem się na ważny interes publiczny, zawiesić obowiązywanie art. II niniejszego traktatu.


Artykuł IV
Wzajemne uznanie tytułów
Księstwo Sarmacji zezwala szlachcicom Królestwa Trizondalu, a Królestwo Trizondalu arystokratom i szlachcicom Księstwa Sarmacji, na publiczne posługiwanie się macierzystymi tytułami.


Artykuł V
Wzajemna pomoc i współpraca
Królestwo Trizondalu i Księstwo Sarmacji zobowiązują się do wzajemnej pomocy i współpracy w zakresie rozwoju kulturalnego, społecznego i instytucjonalnego. W celu wykonania przepisów niniejszego artykułu rządy Księstwa Sarmacji i Królestwa Trizondalu mogą zawierać porozumienia o wsparciu infrastrukturalnym, finansowym, ludzkim, medialnym, prawnym i technicznym.
Artykuł VI
Ratyfikacja i wypowiedzenie
1. Traktat podlega ratyfikacji i wejdzie w życie z dniem wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Trizopolis.

2. Traktat utraci moc po upływie czternastu dni od dnia wypowiedzenia.

(—) Mikołaj hrabia Wiśnicki,
Kanclerz Sarmacji.

(—) Jego Książęca Wysokość Marcin Sokołowicz,
Minister Spraw Zagranicznych Królestwa Trizondalu.

(—) Jego Królewska Mość Tomasz I,
Król Trizondalu.

(—) Piotr II Grzegorz