Traktat o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy: Rzeczpospolitą Obojga Narodów, a Trizondalem

spisany w Warszawie, dnia 23 miesiąca lutego 2016 roku

 

Wysokie Układające się Strony:

Marcel Hans
w imieniu Pierwszego Zastępcy Ozzy'ego Washburna oraz Trizondalu

oraz

Jan Lubomirski
w imieniu Króla Sebastiana Januarego I oraz Rzeczpospolitej Obojga Narodów
zawierają niniejszy Traktat:


Rozdział I
[Postanowienia Ogólne]
Art. 1.Traktat postanawia o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Trizondalem, a Rzeczpospolitą Obojga Narodów.
Art. 2.Rzeczpospolita Obojga Narodów oraz Trizondal postanawiają uroczyście wyrzec się przemocy we wzajemnych stosunkach i rozwiązywać wszelkie zaistniałe spory poprzez rozmowy i na drodze dyplomatycznej. Obie Strony postanawiają nawiązać stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów. Pragną również wyrazić nadzieję, co do dalszej współpracy w przyszłości.

Rozdział II
[Rozwiązywanie sporów]
Art. 3.W razie zaistnienia sporu pomiędzy obiema stronami, bezzwłocznie nawiążą kontakt upełnomocnieni przedstawiciele obu stron.
Art. 4.Strony mogą się zwrócić o mediację do państwa trzeciego lub do uznanego przez nie autorytetu. Mediacja nie wiąże jednak żadnej ze stron.

Rozdział III
[Kontakty międzypaństwowe]
Art. 5.Oba państwa reprezentuje urzędnik właściwy do spraw zagranicznych.
Art. 6.Reprezentantem każdej ze stron, na terenie państwa drugiego, jest mianowany zgodnie z prawem wewnętrznym państw sygnatariuszy, Ambasador.

Rozdział IV
[Ambasadorowie]
Art. 7.Ambasadorowie obu stron muszą otrzymać agrement od państwa przyjmującego.
Art. 8.Wydalenie Ambasadora z kraju przyjmującego następuje przez uznanie go w danym kraju za persona non grata.
Art. 9.Ambasador nie może w kraju przyjmującym zostać aresztowany i postawiony przed sądem. Immunitet Dyplomatyczny chroni także majątek Ambasadora.

Rozdział V
[Współpraca]
Art. 10.Obie strony pragną dążyć do wzajemnej współpracy, której warunki uzgadniane będą i przedstawiane w formie odpowiednich traktatów międzynarodowych.
Art. 11.Państwa, będące Stronami niniejszego traktatu zobowiązują się nie dyskryminować obywateli państw sygnatariuszy, którzy pragną działać na ich terenie.

Rozdział VI
[Postanowienia Końcowe]
Art. 12.Termin wypowiedzenia niniejszego traktatu wynosi siedem dni. Ambasadorom, do czasu wyjazdu z państwa przyjmującego, przysługuje Immunitet Dyplomatyczny. Jednakże taki wyjazd musi nastąpić nie później niż 3 dni po tym, jak traktat przestanie obowiązywać.
Art.13.Niniejszy traktat wchodzi w życie z chwilą ratyfikowania przez obie Strony.

(-) Ozzy Washburn,
Prezydent Trizondalu

(-) Marcel Hans,
Sekretarz ds. Dyplomacji i Administracji Państwowej

/-/ Sebastian January I
Król Polski, Wielki Książę Litewski

/-/ Jan Lubomirski

/-/ Maksymilian Branicki - Lubomirski
Strażnik Kaliski

/-/ Marek Wiktorowicz Zep
Hetman Wielki

/-/ Hieronim Sieniawski
Herold Wielki

/-/ Mikołaj Hrychowicz
Podskarbi Wielki

/-/ Samuel Radziwiłł
Podstarości Miński

/-/ Stanisław von Tauer - Aksak
Strażnik Łęczycki