Traktat o wzajemnym uznaniu Pomiędzy Królestwem Trizondalu i Monarchią Austro-Węgier

Trizopolis, 1 czerwca 2011

Rozdział I [Postanowienia początkowe]

Art. 1.
Traktat postanawia o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Królestwem Trizondalu a Monarchią Austro-Węgier.

Art. 2.
Królestwo Trizondalu oraz Monarchia Austro-Węgier postanawiają uroczyście wyrzec się przemocy we wzajemnych stosunkach i rozwiązywać wszelkie zaistniałe spory poprzez rozmowy i na drodze dyplomatycznej. Obie Strony postanawiają nawiązać stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.


Rozdział II [Rozwiązywanie sporów]

Art. 3.
W razie zaistnienia sporu pomiędzy obiema stronami, bezzwłocznie nawiążą kontakt upełnomocnieni przedstawiciele obu stron.

Art. 4.
Strony mogą się zwrócić o mediacje do państwa trzeciego lub do uznanego przez nie autorytetu. Mediacja nie wiąże jednak żadnej ze stron.

Art. 5.
Żaden spór nie może dotyczyć działań władz państwowych jednej ze stron na swoim własnym terytorium.

Rozdział III [Kontakty międzypaństwowe]

Art. 6.
Królestwo Trizondalu w stosunkach dyplomatycznych reprezentuje Premier.

Art. 7.
Monarchię Austro-Węgier w stosunkach dyplomatycznych reprezentuje minister spraw zagranicznych.

Art. 8.
Na terenie Królestwa Trizondalu interesy Monarchii Austro-Węgier oraz jej obywateli reprezentuje Ambasador Monarchii Austro-Węgier.

Art. 9.
Na terenie Monarchii Austro-Węgier interesy Królestwa Trizondalu oraz jego obywateli reprezentuje Ambasador Królestwa Trizondalu.


Rozdział IV [Ambasadorzy]

Art. 10.
Ambasadora Królestwa Trizondalu w Monarchii Austro-Węgier proponuje Premier Królestwa Trizondalu.

Art. 11.
Ambasador Królestwa Trizondalu musi zostać zaaprobowany i uznany za persona grata przez władze Monarchii Austro-Węgier.

Art. 12.
Ambasadora Monarchii Austro-Węgier w Królestwie Trizondalu proponuje minister właściwy do spraw zagranicznych Monarchii Austro-Węgier.

Art. 13.
Ambasador Monarchii Austro-Węgier musi zostać zaaprobowany i uznany za persona grata przez władze Królestwa Trizondalu.

Art. 14.
Wydalenie Ambasadora z kraju, do którego został oddelegowany, następuje przez uznanie go w danym kraju za persona non grata.

Art. 15.
Ambasador nie może w kraju, do którego został od delegowany zostać aresztowany i postawiony przed sądem. Immunitet chroni także majątek Ambasadora.

Art. 16.
Strony zobowiązują się do rozstrzygania na drodze dyplomatycznej sporów związanych z postępowaniem ambasadorów na terytorium państwa przyjmującego. Kwestia immunitetu ambasadorów stanie się przedmiotem odrębnych negocjacji po unormowaniu tych kwestii w prawie wewnętrznym każdej ze stron. Immunitet Ambasadora zostaje ograniczony, jeśli bierze on udział w życiu publicznym kraju, do którego został oddelegowany. Wówczas może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za działania popełnione podczas swojej aktywności nie związanej z funkcją Ambasadora.


Rozdział V [Postanowienia końcowe]

Art. 17.
Władze Królestwa Trizondalu oraz Monarchii Austro-Węgier zobowiązują się do przestrzegania postanowień powyższego traktatu.

Art. 18.
Inne stosunki między państwami regulować będą dodatkowe umowy. Ewentualne dalsze umowy o współpracy zostaną wynegocjowane przez upełnomocnionych przedstawicieli Stron i zostaną podpisane i ratyfikowane w odpowiednim trybie.

Art. 19.
Traktat wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez odpowiednie władze państwowe każdej ze Stron w trybie przyjętym przez Strony zgodnie z ich wewnętrznym prawem. Każda ze stron notyfikuje drugą stronę o fakcie ratyfikowania traktatu.

Art. 20.
Do Traktatu można dodawać, w razie zaistniałej potrzeby, nowe postanowienia. Aby nowe postanowienia weszły w życie konieczna jest zgoda obu państw.

Art. 21.
W razie złamania postanowień Traktatu przez któryś z rządów, Traktat traci moc prawną natychmiastowo, bez możliwości ponownego wprowadzenia go w życie bez uprzedniej ponownej ratyfikacji przez oba zainteresowane państwa. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia traktatu poprzez złożenie stosownego oświadczenia na ręce osób, określonych w art. 6 i 8. Traktat traci moc po upływie 3 dni od chwili złożenia oświadczenia.

Art. 22.
Treść Traktatu znajdzie się na stronach internetowych państw będących jego sygnatariuszami w przeciągu 7 dni od ratyfikacji przez dane państwo. Zostanie także streszczona przez oficjalne organy prasowe każdego z państw o ile dane państwo takowe posiada. Informacja o ratyfikacji traktatu zostanie przekazana obywatelom danego państwa.

(-) Jego Królewska Mość Marcin I
Król Trizondalu


(-) Riccardo von Rotberg
Premier Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości