sporządzony w Trizopolis dnia 11.11.2018 roku


Poplecznik Pański Aris Kostas,
w imieniu swoim oraz Świętego Cesarstwa Athos

oraz

Jego Królewska Mość Adam,
w imieniu swoim oraz Królestwa Trizondalu
zawierają w najlepszej wierze poniższe postanowienia:
 
Art. 1.
1. Strony uznają się wzajemnie za niepodległe i niezależne części Pollinu (Mikroświata) oraz wyrażają głębokie poszanowanie swojej integralności terytorialnej.
2. Strony wyrzekają się wszelkiej przemocy wobec Drugiej Strony.
3. Strony nawiązują stosunki gospodarcze, które mogą być określane przez dodatkowe umowy.

Art. 2.
1. Strony w miarę możliwości, wysyłają do siebie Ambasadorów.
2. Ambasador rozpoczyna swoją działalność po otrzymaniu od głowy państwa Strony Przyjmującej pozwolenia na swoją działalność.
3. Ambasador kończy swoją działalność:
a) poprzez odwołanie go przez władze Strony Wysyłającej,
b) poprzez odebranie mu pozwolenia na działalność przez władze Strony Przyjmującej.

Art. 3.
Strony mają prawo wypowiedzieć Traktat. Traci on wówczas moc prawną w trzy dni po notyfikacji Drugiej Strony o tym fakcie.

Art. 4.
Traktat niniejszy zyskuje moc prawną z chwilą podpisania.

PODPISANO:

Poplecznik Pański Świętego Cesarstwa Athos
 
(-) Aris Kostas
 
 
Król Trizondalu
 
[-] Adam