Dekret Prezydenta Trizondalu nr. 1/2017 o Sądowym Rejestrze Działalności

Trizopolis, 19.07.2017 r.

Art. 1
Dekret określa tryb rejestracji działalności prowadzonych na terytorium Trizondalu.

Art. 2
1. Trybunał Krajowy prowadzi Sądowy Rejestr Działalności, zwany dalej rejestrem lub SRD.
2. Wpis w SRD składa się z następujących działów:
1) 1 - indywidualny numer rejestrowy działalności,
2) 2 - datę rejestracji działalności,
3) 3 - datę rozpoczęcia działalności,
4) 4 - nazwę działalności,
5) 5 - adres działalności – kod pocztowy, miasto, region,
6) 6 - zarząd, czyli dane osoby/osób prowadzącej/prowadzących działalność,
7) 7 - określenie zakresu działalności wraz z kodami działalności określonych w załączniku do niniejszego dekretu,
8) 8 - linki do miejsc prowadzenia działalności (tematu/działu na forum, stron internetowych itp.)
9) 9 - adnotacje o zmianach dokonanych w informacjach jw., z podaniem daty ich dokonania,
10) 10 - informacje o zawieszeniach, podjęciach działalności oraz o jej likwidacji.
3. Informacje zawarte w SRD są jawne.

Art. 3
Ilekroć w dekrecie jest mowa o:
1) działalności kontowej – oznacza to działalność z założonym odrębnym kontem użytkownika, pozwalającą na posiadanie odrębnego konta finansowego,
2) działalności postowej – oznacza to działalność prowadzoną w sposób narracyjny w ramach działu/tematu na forum, bez zakładania odrębnego konta użytkownika, przy czym rozliczenia finansowe dokonywane są z konta osoby prowadzącej działalność,
3) indywidualnym numerze rejestrowym działalności, w skrócie INRD – oznacza to określony przez Sędziego Federalnego w trakcie rejestracji unikatowy dla każdego przedsiębiorstwa symbol alfanumeryczny,
4) ciągłość działalności kontowej – oznacza to zamieszczanie informacji związanej z prowadzeniem działalności nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, jednakże przy konieczności zalogowania się na konto firmy i wypowiedź w jakimkolwiek temacie na Forum Trizondalu przynajmniej raz w miesiącu,
5) ciągłość działalności postowej – oznacza to zamieszczanie w miejscu prowadzenia działalności (dział, strona) co najmniej jednego w miesiącu posta, nowej informacji o działalności firmy,

Art. 4
Obowiązkowej rejestracji podlegają organizacje, przedsiębiorstwa, firmy, partie, związki, stowarzyszenia, prowadzące działalność:
1) gospodarczą,
2) polityczną,
3) religijną,
4) spółdzielczą,
5) sportową, z wyłączeniem klubów sportowych prowadzących swoje działania w odrębnych serwisach internetowych.

Art. 5
1. W celu rejestracji działalności, osoba zamierzająca ją prowadzić winna na ręce Sędziego Federalnego złożyć wniosek o wpis działalności do SRD określając w nim co najmniej informacje, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 4-7 a także informację, czy działalność ma być prowadzona jako postowa czy kontowa.
2. Prowadzenie działalności jest możliwe dopiero po publikacji wpisu do SRD.
3. Osoba prowadząca działalność ma obowiązek do tygodnia od dnia rejestracji wskazać Trybunałowi Krajowemu dane, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 i 8.
4. Nadany w trakcie rejestracji INRD, należy zamieścić na pierwszej stronie (lub poście) w miejscu prowadzenia działalności.
5. W przypadku, jeśli:
1) nazwa firmy zawiera określenia wulgarne lub mogące obrazić innych mieszkańców lub gości Trizondalu, bądź sugerują działalność niezgodną z literą prawa bądź polityką Trizondalu,
2) wniosek jest niekompletny,
3) wnioskodawca nie dopełnił w terminie obowiązku, o którym mowa w ust. 3, lub
4) wnioskodawca nie uiścił odpowiedniej opłaty sądowej,
Trybunał Krajowy wzywa wnioskodawcę do usunięcia nieprawidłowości w terminie 7 dni od daty wezwania. Jeśli w przedmiotowym terminie nieprawidłowości nie zostaną usunięte, Trybunał odmawia rejestracji.

Art. 6
1. Dopuszczalne jest, na wniosek osoby prowadzącej działalność, dokonywanie zmian w rejestrze w zakresie informacji, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz 4-8. Zmiany wchodzą w życie po ich ujawnieniu w dziale 9 wpisu.
2. Zmiana INRD możliwa jest jedynie w przypadku zmiany z działalności postowej na kontową lub odwrotnie.
3. Przepisy art. 5 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 7
1. Możliwe jest zawieszenie działalności na czas nieograniczony.
2. Zawieszenie działalności następuje na wniosek osoby ją prowadzącej lub z urzędu.
3. Trybunał Krajowy może zawiesić działalność z urzędu, jeśli stwierdzi przerwanie ciągłości tej działalności.
4. Podjęcie działalności jest możliwe wyłącznie na wniosek osoby prowadzącej działalność i następuje po dokonaniu odpowiedniego wpisu w SRD.

Art. 8
1. Działalność może zostać zakończona na wniosek osoby prowadzącej tę działalność.
2. Zakończenie działalności polega na dokonaniu odpowiedniego wpisu w SRD.
3. Po dokonaniu wpisu o zakończeniu działalności nie ma możliwości podjęcia jej ani rozpoczęcia innej działalności pod nazwą działalności oznaczonej w SRD jako zakończona.

Art. 9
1. Czynności związane z prowadzeniem Sądowego Rejestru Działalności podlegają opłatom sądowym na konto Budżetu Państwa.
2. Za dokonanie czynności ustala się opłaty w następujących wysokościach:
1) za rejestrację działalności postowej – 1,5 x stawki wyjściowej,
2) za rejestrację działalności kontowej – 2,5- x stawki wyjściowej,
3) wznowienie działalności zawieszonej z urzędu – 1 x stawka wyjściowa,
4) wznowienie działalności zawieszonej na wniosek - 1/3 x stawki wyjściowej,
5) zakończenie działalności postowej – 1 x stawka wyjściowa,
6) zakończenie działalności kontowej – 2 x stawka wyjściowa.
3. Wysokość stawki wyjściowej, po pisemnym uzgodnieniu z Głową Państwa, określa w drodze zarządzenia Sędzia Federalny.

Art. 10
1. Zobowiązania finansowe obciążają odpowiednio:
1) w przypadku firmy kontowej kolejno:
a) konto bankowe firmy,
b) konto bankowe osoby prowadzącą działalność.
2) w przypadku firmy postowej - osobę prowadzącą działalność.
2. W przypadku prowadzenia działalności przez więcej niż jedną osobę, obciążenia dotyczą wszystkich osób solidarnie.

Art. 11
1. Kto prowadzi działalność bez odpowiedniego wpisu w SRD, z uwzględnieniem art. 12 ust. 2, podlega karze grzywny do 200 Mk.
2. W przypadku prowadzenia działalności po ustanowieniu kary określonej w ust. 1, osoba lub osoby ją prowadzące podlegają karze określonej w art. 8 ust. 5 Kodeksu Karnego.
3. W przypadku uchylania się od dokonania opłaty określonej w art. 9 przez okres dłuższy niż dwa tygodnie od złożenia wniosku, budżet pobiera z konta firmy lub z kont osoby lub osób prowadzących działalność dwukrotną wysokość należnej opłaty.

Art. 12
1. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw.
2. Działalności prowadzone w momencie wejścia w życie dekretu należy zarejestrować w terminie nie dłuższym niż miesiąc od daty wejścia w życie dekretu.

Załączniki: - wykaz kodów działalności
------------------------------------ Załącznik nr 1 do dekretu o Sądowym Rejestrze Działalności
Wykaz kodów działalności:


A010
Uprawa roślin
A020
Uprawa roślin spożywczych
A030
Uprawa roślin wymagających certyfikacji
A01A
Działalność wspierająca uprawę roślin
A110
Chów i hodowla zwierząt
A120
Chów i hodowla zwierząt domowych
A130
Chów i hodowla zwierząt w celach spożywczych
A11A
Działalność wspierająca chów i hodowlę zwierząt
A210
Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność wspomagającą
A310
Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna wraz z działalnością wspomagającą
A410
Rybołówstwo i hodowla organizmów wodnych w wodach morskich
A420
Rybołówstwo i hodowla organizmów wodnych w wodach śródlądowych
A41A
Działalność usługowa wspomagająca rybołówstwo i hodowlę organizmów wodnych


B010
Wydobywanie kopalin i minerałów
B01A
Działalność usługowa wspomagająca wydobywanie kopalin i minerałów


C010
Przetwórstwo spożywcze – produkcja żywności i napojów bezalkoholowych
C020
Produkcja napojów z zawartością alkoholu
C030
Produkcja wyrobów tytoniowych
C01A
Działalność usługowa wspomagająca produkcję spożywczą i tytoniową
C040
Produkcja odzieży i innych produktów tekstylnych
C050
Produkcja i przetwórstwo drewna i papieru
C060
Produkcja i przetwórstwo wyrobów chemicznych
C061
Produkcja wyrobów farmaceutycznych
C062
Produkcja i przetwórstwo wyrobów chemicznych niebezpiecznych
C070
Produkcja i przetwórstwo metalu
C080
Produkcja i przetwórstwo szkła i ceramiki
C090
Produkcja i przetwórstwo wyrobów z tworzyw sztucznych, w tym z gumy
C100
Produkcja i naprawa urządzeń i elementów mechanicznych
C110
Produkcja i naprawa urządzeń i elementów elektronicznych
C120
Produkcja wyrobów budowlanych
C121
Produkcja urządzeń i narzędzi budowlanych
C130
Produkcja broni i amunicji
C140
Produkcja, naprawa i obrót pojazdów i ich elementów
C141
Produkcja, naprawa i obrót pojazdów lądowych i ich elementów
C142
Produkcja, naprawa i obrót pojazdów wodnych i ich elementów
C143
Produkcja, naprawa i obrót pojazdów powietrznych i ich elementów
C144
Produkcja i naprawa pojazdów kosmicznych i ich elementów
C150
Produkcja mebli i ich elementów
C160
Produkcja i naprawa sprzętu medycznego
C170
Produkcja i naprawa innych elementów użytku codziennego


D010
Produkcja i dystrybucja mediów (gaz, prąd, woda, para, ciepło, powietrze itp.)
D01A
Działalność wspierająca produkcję i dystrybucję mediów


E010
Gospodarka odpadami stałymi
E020
Gospodarka odpadami ciekłymi
E030
Gospodarka odpadami niebezpiecznymi
E01A
Działalność wspierająca gospodarowanie odpadami


F010
Budownictwo


G010
Handel


H010
Transport lądowy
H01A
Działalność wspierająca transport lądowy
H020
Transport wodny
H02A
Działalność wspierająca transport wodny
H030
Transport powietrzny
H031
Transport kosmiczny
H03A
Działalność wspierająca transport powietrzny
H040
Działalność pocztowa i kurierska


I010
Magazynowanie
I011
Hotele i zakwaterowanie
I020
Usługi gastronomiczne


J010
Działalność wydawnicza (papierowa i elektroniczna)
J020
Produkcja i dystrybucja filmów i nagrań, w tym produkcja tv
J030
Działalność internetowa
J040
Działalność związana z obrotem pieniędzmi (banki, loterie..)
J050
Ubezpieczenia


K010
Obrót i zarządzanie nieruchomościami (zabudowanymi i niezabudowanymi)


L010
Badania naukowe i ekspertyzy


M010
Działalność reklamowa
M020
Badanie rynku i opinii publicznej
M030
Działalność weterynaryjna
M040
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana


N010
Wynajem i dzierżawa przedmiotów ruchomych
N01A
Działalność wspomagająca wynajem i dzierżawę przedmiotów ruchomych
N020
Pośrednictwo pracy, wynajem pracowników
N030
Działalność ochroniarsko-detektywistyczna
N040
Utrzymywanie porządku
N050
Administracja , obsługa biur
N03A
Działalność wspomagająca administrację


O010
Sprawy zagraniczne
O01A
Działalność wspomagająca sprawy zagraniczne
O020
Obrona narodowa i bezpieczeństwo państwa
O02A
Działalność wspomagająca obronę narodową i bezpieczeństwo państwa
O030
Wymiar sprawiedliwości
O03A
Działalność wspomagająca wymiar sprawiedliwości
O040
Edukacja
O04A
Działalność wspomagająca edukację


Q010
Działalność ochrony zdrowia
Q020
Opieka społeczna


R010
Działalność artystyczna
R020
Działalność rekreacyjna i rozrywkowa
R030
Działalność sportowa


S010
Działalność organizacji i związków zawodowych
S020
Działalność organizacji i związków religijnych
S030
Działalność organizacji i związków politycznych
S040
Działalność organizacji i związków sportowych


T010
Inna działalność usługowa


U010
Organizacje, zrzeszenia i przedsiębiorstwa państw obcych działające na terenie Trizondalu
------------------------------------

 

[-] Adam Peterelli
Prezydent Trizondalu