Dekret Prezydenta Trizondalu nr. 8/2013 o walucie państwowej

Trizopolis, 16.06.2013

Art.1 [Przepisy ogólne]
1. Na terenie Trizondalu oficjalnym środkiem płatniczym jest Marka;
2. Jedna Marka dzieli się na 100 Koron, które stanowią jednostkę niższą waluty ustaloną w celu ułatwienia przeliczeń finansowych. Ceny podawane w Koronach muszą być całkowite;
3. Oficjalnym skrótem Marki jest MRK, dopuszczalny jest też zapis skrótu małymi literami: mrk;

Art.2 [Druk i ochrona prawna]
1. Za druk Marek i Koron odpowiada wyłącznie Prezydent Trizondalu;
2. Marka podlega ochronie prawnej przed wahaniami kursu spowodowanymi spekulacjami finansowymi;
3. Marka jest wymienialna na wszystkie waluty świata wirtualnego, o ile ze strony państw obcych udostępnione zostaną systemy informatyczne to umożliwiające;
4. Zabronione jest używanie Marki w celach innych niż płatniczych i kulturalnych oraz edukacyjnych;

Art. 3 [Wygląd]
1. Nominały Marek występujących na banknotach, w obiegu to:
a) 20 Marek;
b) 50 Marek;
c) 100 Marek;
d) 200 Marek;
e) 500 Marek;
2. Nominały Marek występujących na monetach, w obiegu to:
a) 1 Marka
b) 2 Marki
c) 5 Marek
3. Korona nie występuje w obiegu fizycznym. Oznacza to, że ceny podane w koronach płacone mogą być jedynie za pomocą przelewów bankowych, a w innych przypadkach powinny być zaokrąglane zgodnie z zasadami matematycznymi do całych Marek.
4. Wygląd graficzny przyjmuje postać z Załącznika Nr 1. Dopuszcza się także emisję banknotów oraz monet okolicznościowych przyjmujących inny wygląd, jednak służą one celom wyłącznie kolekcjonerskim.

Art.4 [Przepisy końcowe]
Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Marcel Hans,
Prezydent Trizondalu
 
 
 
ZAŁĄCZNIK Nr 1.

Obrazek
Obrazek

Obrazek
Obrazek

Obrazek
Obrazek

Obrazek
Obrazek

Obrazek
Obrazek

Obrazek
Obrazek
Obrazek