Dekret Rządu Trizondalu nr. 2/2016 o liście państw uznawanych

Trizopolis, 20.02.2016

Na podstawie przepisów dekretu Prezydenta nr 1/2016 o Rządzie z dnia 21.01.2016 ogłasza się następujące przepisy:

Art. 1
1. Państwo Trizondalskie prowadzi listę społeczności wirtualnych uznanych za państwa wirtualne zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.
2. Przedstawiciele władz centralnych prowadzą rozmowy z przedstawicielami innych państw wirtualnych zgodnie z zasadami protokołu dyplomatycznego i z poszanowaniem zwyczajów oraz tradycji danych krajów. Władze regionów mogą prowadzić rozmowy z przedstawicielami innych państw wirtualnych tylko za zgodą Prezydenta lub urzędnika odpowiedzialnego za wszystkie sprawy polityki międzynarodowej Trizondalu.
3. Władze regionów mogą prowadzić rozmowy z przedstawicielami społeczności wirtualnych, o ile nie godzi to w rację stanu Państwa Trizondalskiego.

Art. 2
1. Za społeczność wirtualną uznaje się każdą grupę osób, której celem jest wymiana poglądów dotyczących mikronacji.
2. Za państwo wirtualne uznaje się tylko taką społeczność wirtualną, która spełnia następujące wymogi:
a) posiada nie mniej niż trzech obywateli lub, jeśli w danej społeczności nie istnieje status obywatela, wówczas nie mniej niż trzech stałych mieszkańców,
b) posiada jasną strukturę władzy, której funkcjonariusze są aktywni i mają upoważnienia do prowadzenia rozmów dyplomatycznych w imieniu tejże wspólnoty,
c) posiada forum lub listę dyskusyjną, która przejawia przynajmniej niewielką aktywność w dotychczasowym okresie od powstania.
d) swoją działalnością nie narusza żywotnych interesów Trizondalu, w tym doktryny polityki zagranicznej.
3. Uznanie społeczności za państwo wirtualne nie następuje z mocy prawa. By społeczność została uznana za państwo wirtualne, musi znaleźć się na Liście Państw Uznawanych.
4. Cofnięcie uznania, o którym mowa w ust. 2 i 3 następuje poprzez wykreślenie danego państwa z Listy Państw Uznawanych. Cofnięcie może nastąpić w przypadku, gdy społeczność wirtualna nie spełnia już wymogów z ust. 2 lub w przypadku, gdy państwo wirtualne swoim istnieniem godzi w rację stanu Trizondalu.

Art. 3
1. Sekretarz ds. Dyplomacji prowadzi Listę Państw Uznawanych, na której umieszcza wszystkie społeczności wirtualne uznane za państwa wirtualne na mocy tego rozporządzenia.
2. Sekretarz ds. Dyplomacji cofając uznanie lub dokonując uznania nowego państwa wirtualnego każdorazowo dokonuje zmiany w Liście Państw Uznawanych, w taki sposób, że (odpowiednio) wykreśla lub dopisuje państwo wirtualne, dodając przy jego nazwie datę podjętych zmian. Każda zmiana na Liście Państw Uznawanych wiąże się z poinormowaniem o tym fakcie przez Sekretarza na forum, w miejscu określonym w ust. 3.
3. Publikowanie Listy Państw Uznawanych ma miejsce na forum, w dziale wskazanym przez Sekretarza ds. Dyplomacji.

Art. 4
Dekret wchodzi w życie z chwilą pierwszej publikacji Listy Państw Uznawanych, jednak nie wcześniej niż po siódmym dniu od ogłoszenia.

(-) Marcel Hans,
Sekretarz ds. Dyplomacji i Administracji Państwowej