Dekret Prezydenta Trizondalu nr. 2/2018 o zmianie Kodeksu Karnego

Trizopolis, 16.10.2018
 
Art. 1
W Kodeksie Karnym z d. 20 lipca 2012 r. dokonuje się następujących zmian:

1. W art. 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
"3. Jeśli sąd nie przewidział wymazania wyroku w wyroku to wówczas uznaje się, że staje się on wymazanym po 12 mc od zakończenia ponoszenia kary."

2. W art. 7 ust. 4 skreśla się punkty a, h, i, j[1].

3. W art. 8 skreśla się ust. 1, 8, 9, 10.

4. W art. 10 skreśla się ust. 2.

5. W art. 11 skreśla się ust. 2.

6. W art. 12 skreśla się ust. 2.

7. Art. 14 otrzymuje następujące brzmienie:
"Kto układa się z przedstawicielami państw obcych dla własnych korzyści lub korzyści grup, do których przynależy podlega karze pozbawienia wolności;".

8. Art. 15 otrzymuje następujące brzmienie:
"Kto dostarcza informacje poufne przedstawicielom państw obcych podlega karze pozbawienia wolności;"

9. W art. 17:
1) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Kto utrudnia pracę organom władzy popełnia czyn zabroniony podlegający karze z Katalogu Kar;"
2) skreśla się ust. 2.

10. Skreśla się art. 19.

11. W art. 20 skreśla się ust. 3 i 4.

12. Art. 21 otrzymuje następujące brzmienie:
"Kto zmierza do zaprzestania działania serwerów lub wybranych stron internetowych Trizondalu lub nie dopuszcza na kanał IRC lub/i czatu obywateli i władz państwa podlega karze pozbawienia wolności."

13. Art. 22 otrzymuje następujące brzmienie:
"Kto wyłudza pieniądze od osoby prywatnej lub państwa podlega karze z Katalogu Kar oraz utracie dóbr, które uzyskał z przestępstwa."

14. Art. 23 otrzymuje następujące brzmienie:
"Kto dokonuje kradzieży podlega karze z Katalogu Kar oraz utracie dóbr, które uzyskał z przestępstwa;"

15. Art. 28 otrzymuje następujące brzmienie:
"Kto publicznie nawołuje do obrażania człowieka, grupy osób lub do jego ośmieszenia podlega karze pozbawienia wolności"

16. W art. 29:
1) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Kto przed sądem lub urzędem władzy publicznej poświadcza nieprawdę podlega karze ograniczenia wolności lub jej pozbawienia;"
2) skreśla się ust. 2;
3) ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
"3. Kto w artykule prasowym poświadcza nieprawdę podlega karze ograniczenia wolności i zobowiązany jest do przeprosin w miejscu publicznym, na terenie Trizondalu, osoby lub grupy osób lub urzędu publicznego przeciwko którym poświadczył nieprawdę."
4) ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
"4. Kto będąc urzędnikiem poświadcza nieprawdę dotyczącą jego prac, a nie jest to spowodowane tajemnicą państwową podlega karze ograniczenia wolności"

Art. 2
1. Użyte w akcie sformułowania "Pierwszy Katalog Kar", "Drugi Katalog Kar" oraz "Kary inne" zmienia się na sformułowanie "Katalog kar".
2. W przypadku powtarzania się nowego sformułowania używa się go jeden raz.

Art. 3
Zmiany wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia niniejszego dekretu w Dzienniku Praw.
 

[-] Adam Peterelli
Prezydent Trizondalu