Dekret Prezydenta Trizondalu nr. 2/2015 o odznaczeniach

Trizopolis, 01.06.2015 r.


Art. 1
Kapituła Honoru lub Prezydent Trizondalu, w celu uznania starań w rozwoju państwa, nadaje osobom zasłużonym dla Trizondalu odznaczenia.

Art. 2
1. Wyróżnienia określone w art. 1, nadawane są w drodze postanowień podlegających publikacji w Dzienniku Praw.
2. Osoba odznaczona na podstawie niniejszego dekretu posiada tytuł Kawalera.
3. Odznaczenia nadawane są dozgonnie. Mogą być jednak odebrane przez Sąd Federalny w przypadku stwierdzenia i udowodnienia rażącego i celowego działania ich Kawalera na szkodę Trizondalu.

Art. 3
Wprowadza się następujące podstawowe odznaczenia państwowe, zgodnie z precedencją:

1. Order Chwały – najwyższe odznaczenie Trizondalu przyznawane mieszkańcom Trizondalu za wybitne zasługi dla państwa;

2. Order Trizondalu – przyznawany osobom, które w sposób szczególny wniosły wkład w rozwój Trizondalu;

3. Order Zasługi Wojennej – przyznawany jest mieszkańcom Trizondalu za zasługi w rozwoju Sił Zbrojnych Trizondalu oraz wybitne osiągnięcia wojskowe;
Odznaczenie jest trójstopniowe :
- Order Zasługi Wojennej klasy III
- Order Zasługi Wojennej klasy II z Liliami,
- Order Zasługi Wojennej klasy I (najwyższej) z Mieczami;

4. Legia Zasługi – odznaczenie przyznawane za wkład w rozwój stosunków między Trizondalem a innymi krajami;
Odznaczenie jest dwustopniowe:
- klasa II - Krzyż Kawalerski Legii Zasługi
- klasa I, najwyższa - Krzyż Wielki Legii Zasługi;

5. Medal Stanu – odznaczenie przyznawane mieszkańcom Trizondalu za zasługi w działalności politycznej regionów autonomicznych lub całego kraju;

6. Medal Demiurga – za zasługi na polu technicznego działania Trizondalu – tworzenie for, stron, grafik;

7. Medal Pro Publico Bono – odznaczenie za zasługi na rzecz systemu prawnego Trizondalu;

8. Krzyż Mecenatu – przyznawany osobom, które w sposób szczególny wsparły kulturę, sport i sztukę;

9. Gwiazda Przyjaciela Innowacji – za zasługi dla tworzenia nowych idei na polu polityki, gospodarki, kultury i spraw technicznych;
Odznaczenie jest trójstopniowe
– Gwiazda Przyjaciela Innowacji I stopnia,
– Gwiazda Przyjaciela Innowacji II stopnia,
– Gwiazda Przyjaciela Innowacji III stopnia;

10. Odznaka Patrioty – przyznawana aktywnym obywatelom Trizondalu, posiadającym obywatelstwo nieprzerwanie co najmniej przez okres roku.

Art. 4
Specjalnym rodzajem odznaczenia, nie podlegającym precedencji jest Miecz Królewski – odznaczenie przyznawane najbardziej zasłużonym Trizondalczykom, stanowiącym filary funkcjonowania państwa.

Art. 5
Władze autonomicznych regionów są uprawnione do nadawania lokalnych tytułów i odznaczeń za działania na rzecz lokalnej społeczności i rozwoju regionów.

Art. 6
Formę graficzną odznaczeń oraz ich baretek określa załącznik nr 1 niniejszego dekretu.

Art. 7
Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw.

 

Załącznik nr 1
do Dekretu nr 2/2015 o odznaczeniach


Forma graficzna odznaczeń:

1. Order Chwały

ObrazekObrazek

2. Order Trizondalu

ObrazekObrazek

3. Order Zasługi Wojennej

Kolejno: Order Zasługi Wojennej (klasy III), Order Zasługi Wojennej z Liliami (klasy II), Order Zasługi Wojennej z Mieczami (klasy I)
ObrazekObrazek.Obrazek.Obrazek

4. Legia Zasługi

Kolejno: Krzyż Kawalerski Legii Zasługi (klasa II), Krzyż Wielki Legii Zasługi (klasa I)
ObrazekObrazek.Obrazek

5. Medal Stanu

ObrazekObrazek

6. Medal Demiurga

ObrazekObrazek

7. Medal Pro Publico Bono

ObrazekObrazek

8. Krzyż Mecenatu

ObrazekObrazek

9. Gwiazda Przyjaciela Innowacji

Kolejno: Gwiazda Przyjaciela Innowacji I, II i III stopnia
ObrazekObrazek.Obrazek.Obrazek

10. Odznaka Patrioty

ObrazekObrazek

11. Miecz Królewski

ObrazekObrazek
 
 
 
 
/-/ Ciaran van Scharfschuetze
Prezydent Trizondalu