Wolumin dekretów z r. 2018

 


KKR-I-2-1. Dekret Królewski o prawie heraldycznym

Trizopolis, 19.11.2018

Art. 1

Niniejszym dekretem stanowimy Heroldię Królestwa Trizondalu (dalej – Heroldia), której głównym celem jest ujednolicenie systemu heraldycznego w Królestwie oraz zapewnienie porządku w kwestiach praktyki tworzenia, używania i tłumaczenia herbów.

 

Art. 2

Istotnym elementem działalności Heroldii jest prowadzenie listy herbów, dlatego dane jest Heroldii stanowić taką listę i pilnować porządku w ważności jej. Lista ma zawierać nazwę herbu oraz imię lub nazwę osoby, której przysługuje, wszelkie dokumenty stwierdzające prawo do posiadania herbu oraz opis herbu i jego wizerunek. Prowadzone są listy:

 1. lista herbów służących mieszkańcom i obywatelom Królestwa Trizondalu;
 2. lista herbów miejskich, administracyjnych i regionalnych;
 3. lista herbów państwowych;
 4. lista herbów zagranicznych;

 

Art. 3

Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszego dekretu wykonuje Herold Królestwa, powoływany przez Króla. W tym samym czasie taki honor jednej osobie tylko może przysługiwać.

 

Art. 4

Dokumenty wydawane przez Heroldię są ważne przy podpisie Króla Trizondalu oraz Herolda Królestwa, a po opublikowaniu tych w dzienniku praw w części heraldycznej księgi królewskiej.

Art. 5

Heroldia, jako jedyna instytucja w Królestwie Trizondalu, daje prawo do używania herbu na terytorium Królestwa Trizondalu, przy tym określa gdzie i w jakiej formie to prawo jest dane. Używanie herbów bez zgody Heroldii nie jest dopuszczone.

Art. 6

Osoby, posługujące się herbem nadanym w innej mikronacji, zgłaszają fakt posiadania herbu i jego wizerunek, Heroldii wraz z dowodami jego nadania, jeżeli chcą posługiwać się im na terytorium Królestwa Trizondalu. Posługiwać się w tym wypadku mogą po umieszczeniu na liście herbów zagranicznych. Wyjątkiem tej zasady są herby przedstawicieli innych mikronacji, które można używać w podpisie, w miejsce awataru lub polu profilu bez wcześniejszego uzgodnienia z Heroldią lub symbole innych mikronacji umieszczane w ambasadach z tym jednak zastrzeżeniem, że w obu wyjątkach można zweryfikować fakt istnienia i nadania takiego herbu w państwie wysyłającym.

Art. 7

Jednej osobie nie może przysługiwać więcej niż jeden herb. W przypadku rodów dopuszcza się używanie tego samego herbu po notarialnym zatwierdzeniu faktu przekazania seniorstwa.

 

Art. 8

Szczególnymi elementami herbu w Królestwie Trizondalu są:

 1. Klejnot;
 2. Korona rangowa;
 3. Hełm;
 4. Tarcza herbowa;
 5. Labry;
 6. Dewiza;
 7. Trzymacze;

Art. 9

W przypadku herbów państwowych, administracyjnych, miejskich i regionalnych wymagane są wszystkie elementy przewidziane w art. 9 niniejszego dekretu (dalej – n. d.).

 

Art. 10

Herby szlacheckie nie mogą posiadać trzymaczy, wymienionych w p. 7 art. 9 n. d.

 

Art. 11

Herby nieszlacheckie składają się jedynie z elementów wymienionych w p. 3, 4 i 5 n. d. W miejscu korony rangowej dopuszcza się używanie zawoju. Używanie klejnotu jest dopuszczone wyłącznie w przypadku nadania takiego udostojnienia herbu przez Króla Trizondalu.

 

Art. 12

Herby zagraniczne mogą składać się z elementów wymienionych w p. 1-5 art. 9 n. d. z tym jednak wyjątkiem, że używanie elementów wymienionych w p. 1 i p. 2 art. 9 n. d. wymaga przedstawienia dowodów na otrzymanie szlachectwa w innej mikronacji i prawa do używania odpowiedniej dla tytułu szlacheckiego korony rangowej.

 

Art. 13

Szczególne wizerunki elementów herbu określa Heroldia z wyjątkiem herbów zagranicznych co do których wymogi dotyczące wizerunku są przewidziane w art. 6 i art. 12 n. d.

 

Art. 14

Za dowody uznaje się wyłącznie dokumenty wydawane przez oficjalne instytucje mikronacji, gdy fakt istnienia i ważności takiego dokumentu można zweryfikować.

 

Art. 15

Heroldia działa ex officio weryfikując używanie herbu w Królestwie Trizondalu. Po stwierdzeniu posługiwania się herbem, który nie przysługuje danej osobie lub jest używany w niewłaściwy sposób, może go usunąć po miesiącu od opublikowania aktu stwierdzającego nieważność herbu, gdy osoba posługująca się niewłaściwie lub nieprzysługującym wizerunkiem herbu nie przedstawia dowodów Heroldii na używanie lub nie zaczyna używać wizerunku herbu jej przysługującego.

 

-

[-] Adam.

Król Trizondalu


 

KKR-I-2-2. Dekret Królewski o szlachectwie

Trizopolis, 27.11.2018

 

Art. 1

Dekretem tym stanowimy szlachectwo osobiste w Królestwie Trizondalu, które jest wynagrodzeniem za zasługi poprzez wkład w rozwój państwa lub pracę dla państwa. Szlachectwo w Królestwie Trizondalu nie jest dziedziczne.

 

Art. 2

Szlachectwo nie daje innych przywilejów niż te, który przysługują mieszkańcom lub obywatelom Królestwa Trizondalu. Każdy obywatel lub mieszkaniec Królestwa Trizondalu ma równe prawa do uzyskania tytułu szlacheckiego.

 

Art. 3

Są ustanowione następujące tytuły szlacheckie, które mogą być nadane po określonym czasie od stania się mieszkańcem Królestwa Trizondalu:

 1. Rycerz – dwa tygodnie
 2. Baron - miesiąc
 3. Wicehrabia – dwa miesiące
 4. Hrabia – cztery miesiące
 5. Margrabia – siedem miesięcy
 6. Książę – dwanaście miesięcy

Art. 4

Nadania tytułu szlacheckiego dokonuje Król Trizondalu. Dekrety nadania szlachectwa publikuje się w Księdze Królewskiej, Dziale spraw szlacheckich, Dziennika Praw.

Art. 5

W przypadku tytułów przewidzianych w p. 4-6 art. 3 n. d. wraz z otrzymaniem szlachectwa osoba przyjmuje patronat nad jednostką terytorialną po konsultacji z Królem Trizondalu. Osoba ta powinna posługiwać się pełnym tytułem z podaniem ziemi, której patronem została. Ten sam teren jednym patronatem może być objęty. Patron zobowiązany jest do dbania o rozwój regionu. Poprzez dbanie rozumie się pracę i działania w celu podniesienia kultury i wartości terytorium objętego patronatem. Patronatem nie są objęte miasta i inne miejscowości Królestwa Trizondalu.

Art. 6

Szlachectwo jest dożywotnie ale może zostać odebrane przez Króla Trizondalu, gdy osoba zostaje skazana prawomocnym wyrokiem sądu za czyny przewidziane w Kodeksie Karnym.

Art. 7

Proces nadania herbów szlaecheckich jest określony w dekrecie.

 

Adam. [-]

Król Trilandu, Zongyii, Dalmencji i Pięciopolski